“Ühtekõlavad hääled” 01.04.2017 – 30.04.2018

 

Eesmärk:

MTÜ Noorteklubi ACTIVE on võimekas kodanikuühendus, kellel on tugev, ühiste väärtustega motiveeritud ning jätkusuutlik meeskond, mis pidevalt areneb, on avatud muutustele ning mõjusalt tegutseb enda ühenduse eesmärgi saavutamisel.

 

Lühikokkuvõte:

Motiveeritud ning säravate silmadega inimesed meeskonnas on väga tähtsad, kuid selleks, et meeskond oleks jätkusuutlik ning inimesed tunneksid kuuluvust, ühiselt mõistaksid ühenduse eesmärke ning organisatsioon suudaks pakkuda neile eneserealiseerimiseks ning enda potentsiaali avamiseks keskkonda – selleks on vaja eraldi tegeleda meeskonna arendamisega. Projekti raames viiakse läbi erinevaid ühingu arengut toetavaid tegevusi, sh koolitusi, nõustamisi, koosolekuid, iseseisevtöö jne. Projekti lõpus toimub ka ühingu mõju hindamine. Projektisse on kutsutud rahvusvahelise taustaga koolitaja-ekspert, kelle ülesandeks on juhtida meeskonna loomise protsesse ning HEAKi mittetulundusühingute konsultant mentori rollis, kelle ülesanneteks on projekti meeskonda nõustamine projektijuhtimises.

Koolitustegevuste põhiteemadeks on: meeskonna loomine ning meeskonna vaimu tugevdamine; ühiste väärtuste ja ühise arusaama loomine ehk organisatsiooni kultuuri loomine; sisekommunikatsiooni effektiivne toimimine; inimeste enesearendamine meeskonna liikmena.

Projekti rahastab 9 886,00 euroga Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Eesmärgi saavutamiseks olid valitud järgmised tegevused: koosolek, iseseisev töö, vestlus koolitajaga Skype’teel, nõustamine, 4 koolitust:

1.Koolitus: “Meeskonna loomine ning meeskonna vaimu tugevdamine”

2.Koolitus: “Organisatsiooni kultuuri loomine”

3.Koolitus “Kommunikatsiooni ja protsesside juhtimine“

4.Enesejuhtimine ja organisatsiooni mõju hindamine

 

Tähtis oli korraldada koolitusi töövälises keskkonnas, et saaks rohkem keskenduda püstitatud eesmärkidele, arutlusele ja pühendada rohkem tähelepanu enesearengule. Samm sammult iga koolitusega oli tunda, kuidas kasvab meeskonna jätkusuutlikus ja motivatsioon edaspidiseks tegevuseks, tugevnes meeskonna vaim, seega iga meeskonna liige tegi palju tööd enesearendamiseks. Palju kasu andsid individuaalsed nõustamised koolitaja ja mentori poolt. Meeskonna liikmed hakkasid tundma kuuluvust ühingusse ja meeskonda. Koolitused aitasid meeskonnaliikmetele ning hiljem ka ühinguliikmetele jõuda ühiste väärtuste arusaamisele, motiveerida ennast ja motiveerida teisi pidevaks arenguks. Iseseisva töö abil meeskonna liikmed said võimaluse iseseisvalt korraldada analüüsi, mõelda läbi ning kirja panna erinevaid arvamusi ja pärast arutleda antud teemal. Seega toimus meeskonnaliikmete areng ja muudatus.

Projekti käigus koosolekute läbiviimime muutus struktuureerimaks, meeskonna liikmed hakkasid tundma vastutust vastuvõetud otsuste eest. Seepärast muutus ühingu koosolekute sisu ning efektiivsus. Koosoleku läbiviimine võtab nüüd vähem aega, kuid kasu ja kvaliteet tõusis tunduvalt. Ühingu juhtimine muutustõhusamaks.

 

Projekti käigus meeskonna liikmed õppisid tundma kuuluvust organisatsiooni: hindama ennast ja aktsepteerima teisi meesonna liikmeid, toetama teineteise arengut, koostama sisedokumente ning nendega tööd tegema, looma jätkusuutlikuid töösuhteid. Suureks tulemuseks on see, et meeskonnaliikmed oskavad dialoogi pidada ja jõuda kokkulepeteni, vabalt infot jagada.

 

Kõigepealt antud projekt võimaldas organisatsioonile tõsta tegevusevõimekust läbi inimeste kaasamise ning ühingu meeskonna ülesehitamise. Tugev ning motiveeritud meeskond, millel on meeskonnavaim ning ühine arusaam organisatsiooni missioonist ning eesmärkidest, on üks jätkusuutliku tagamise teguritest. Ühiste ja selgelt arusaadavate eesmärkide omamine ühendas kogu meeskonda toimima kui üks tervik, luues seejuures ka paremat õhkkonda kõigi meeskonna liikmete isiklike tugevuste esiletõusuks. Teadlik ning innustatud meeskond suudab edaspidi ka korduvalt tõsta ühingu usaldusväärsust ning panustada sihtrühma nimel.

Projekti käigus oli loodud vabatahtlikute klubi, mis on üheks Noorteklubi ACTIVE osaks ja see on juba võimekas kodanikuühendus, me näeme oma töötulemusi, oskame neid tõhusalt hinnata ja analüüsida ning püstitada uusi kaalukaid eesmärke. Tänu sellele projektile meeskonnaliikmed arendasid oma pädevusi, mis aitavad ühingus tööd teha tõhusamalt. Meeskonnaliikmete vahel tõusis usaldus. See, et oleme võimekas kodanikuühendus näitab 2017. a saadud Eesti Vabariigi Presidenti käest tunnustus vabatahtlike kaasamise ja juhendamise eest.

 

 

 

image_0